Loader

Όροι για την χρήση των υπηρεσιών του ask4food.gr από εκπροσώπους επιχειρήσεων

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία “E-TABLE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, διαχειρίστρια του ιστότοπου ask4food.gr (εφεξής «ο διαχειριστής») από τους ιδιοκτήτες παντός είδους χώρου εστίασης (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα) (εφεξής ο «επιχειρηματίας»), οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς επίσημης εκπροσώπησης της επιχείρησής τους στον ιστότοπο ask4food.gr.

2. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του διαχειριστή από τον επιχειρηματία προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Ο επιχειρηματίας ο οποίος επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό επίσημης εκπροσώπησης της επιχείρησής του πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα με τη συμπλήρωση των στοιχείων που θα του ζητηθούν μέσω του ιστότοπου. Το αίτημα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον επιχειρηματία εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Μετά την υποβολή του αιτήματος ο διαχειριστής θα προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων της αιτήσεως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το σχετικό αίτημα υπεβλήθη από επιχείρηση, η οποία είναι υπαρκτή και εκπροσωπείται πράγματι από τον υποβάλλοντα την αίτηση. Στα πλαίσια αυτά ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο κρίνει απαραίτητο για την εν λόγω πιστοποίηση, η δε άρνησή της να πιστοποιήσει τα στοιχεία της επιχείρησης δε δημιουργεί καμία υποχρέωση έναντι του υποβάλλοντα το αίτημα. Σε κάθε περίπτωση αν οποιαδήποτε στιγμή αποδειχθεί ότι η εν λόγω πιστοποίηση δεν είναι ακριβής, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σχετικό λογαριασμό που θα έχει δημιουργηθεί.

2. Μετά την ανωτέρω πιστοποίηση ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να ανοίξει έναν λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τμήμα των στοιχείων που διατίθενται για το εστιατόριό του στην ιστοσελίδα που ο διαχειριστής έχει δημιουργήσει για το συγκεκριμένο εστιατόριο (ενδεικτικά αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης, ωράριο λειτουργίας, πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του καταστήματος, προσθήκη φωτογραφιών, επικοινωνία με όσους αναρτούν σχόλια, δημοσίευση ανακοινώσεων, ανακοίνωση προσφορών κλπ).

3. Κάθε επιχειρηματίας έχει δικαίωμα να προβαίνει στις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης και σε περισσότερα του ενός εστιατόρια, εφόσον κάθε φορά πιστοποιεί ότι είναι ιδιοκτήτης τους. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει συνολικά έναν λογαριασμό ακόμα κι αν ο επιχειρηματίας παραβαίνει τους όρους του παρόντος εν σχέσει με ένα μόνο από τα εστιατόρια που θα διαχειρίζεται.

4. Ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει έναν κωδικό, τον οποίο θα γνωρίζει μόνο αυτός και ο οποίος θα είναι απαραίτητος κατά την είσοδο στο λογαριασμό του. Ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για τη μη δημοσιοποίηση σε τρίτο του εν λόγω κωδικού και αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε λειτουργία του λογαριασμού του είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1. Το εύρος των δυνατοτήτων διαχείρισης του εν λόγω λογαριασμού αποφασίζεται μονομερώς από το διαχειριστή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσθέτει και να αφαιρεί δυνατότητες διαχείρισης. Η προσθήκη ή η αφαίρεση δυνατοτήτων διαχείρισης, όποτε αποφασίζεται θα αφορά το σύνολο των λογαριασμών που τηρούν οι διάφοροι επιχειρηματίες στον ιστότοπο. Οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με τις δυνατότητες διαχείρισης τίθεται υπό την έγκριση από τον διαχειριστή, κατά την απόλυτη κρίση αυτού.

2. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ορισμένες δυνατότητες διαχείρισης, οι οποίες θα είναι επ’ αμοιβή. Ειδικώς για τις δυνατότητες αυτές ο επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση τους και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μόνο τις δυνατότητες διαχείρισης που ο διαχειριστής παρέχει δωρεάν. Η επιλογή σχετικά με το ποιες δυνατότητες διαχείρισης παρέχονται απ’ αμοιβή και ποιες παρέχονται δωρεάν ανήκει στον διαχειριστή. Εφόσον ο επιχειρηματίας επιθυμεί να κάνει χρήση των επ’ αμοιβή δυνατοτήτων θα υποβάλει σχετικό αίτημα και εφόσον αυτό γίνεται αποδεκτό, θα του δίδεται η δυνατότητα, αφού πρώτα καταβάλει το αντίτιμό που θα ορίσει ο διαχειριστής.

3. Η ύπαρξη λογαριασμού δεν δημιουργεί καμία απολύτως υποχρέωση στον διαχειριστής να παρέχει οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση στον επιχειρηματία, και οι κριτικές των χρηστών για την επιχείρησή του θα αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και αυτές σχετικά με επιχείρηση που δεν τηρεί λογαριασμό.

4. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή στην περίπτωση που εστιατόριο συνδεδεμένο με το λογαριασμό του μεταβιβασθεί σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου αυτό να αφαιρεθεί από το λογαριασμό του. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στα στοιχεία του λογαριασμού, μεταξύ των οποίων είναι ενδεικτικώς η παύση λειτουργίας του εστιατορίου, η αλλαγή διεύθυνσης, η αλλαγή επωνυμίας, η αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας κλπ.

5. Σε περίπτωση που οι ενέργειες ενός επιχειρηματία οδηγήσουν τον διαχειριστή σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη από τις ενέργειες αυτές ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης θα κληθεί να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει τον διαχειριστή για κάθε ζημία του.

6. Ο επιχειρηματίας αποδέχεται ότι ο ιστότοπος ask4food.gr μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιηθεί, τεθεί εκτός λειτουργίας προσωρινά ή διακόψει τη λειτουργία του, χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του επιχειρηματία.

7. Ο επιχειρηματίας αποδέχεται ότι ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να μην επιτρέπει την διαγραφή ορισμένων στοιχείων, τα οποία ο επιχειρηματίας θα προσθέσει στην ιστοσελίδα ενός εστιατορίου (πχ απάντηση σε σχόλια, ανακοίνωση αλλαγής διεύθυνσης κλπ).

8. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε είδους χρήση, εμπορική ή μη, του περιεχομένου που ο επιχειρηματίας αναρτά στην ιστοσελίδα του εστιατορίου του.

9. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε είδους διαφήμιση (ακόμη και επιχειρήσεων ανταγωνιστικών του επιχειρηματία) στον ιστότοπό του, τόσο στην κεντρική ιστοσελίδα όσο και σε κάθε άλλη, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του εστιατορίου του επιχειρηματία.

Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. Ο επιχειρηματίας αποδέχεται το σύνολο των γενικών όρων χρήσης του ask4food.gr , πλην των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ρητώς με τους παρόντες όρους. Οι γενικοί όροι χρήσης έχουν ως εξής:

Όροι Χρήσης του ask4food.gr

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του ask4food.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ask4food.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Στοιχεία Χρηστών της ιστοσελίδας

Το ask4food.gr συγκεντρώνει μόνο εκείνα τα στοιχεία των χρηστών τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν τα χρησιμοποιεί για κάποιο άλλο σκοπό ούτε τα κοινοποιεί σε κάποιο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κριτικές χρηστών, άλλο περιεχόμενο και Εστιατόρια

Το ask4food.gr δεν ευθύνεται και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που υποβάλουν οι χρήστες του συστήματός του. Κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει και να βαθμολογεί με ευπρέπεια. Το περιεχόμενο του σχολιασμού του απαγορεύεται να είναι υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, εκβιαστικό, ψευδές, ρατσιστικό, πορνογραφικό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο.

Ειδικότερα, απαγορεύεται να περιλαμβάνει αναφορές περιστατικών ή υπόνοιες φαινομένων σημαντικού υγειονομικού ενδιαφέροντος με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν, να περιγράφει επεισόδια αντιδικίας ανάμεσα σε πελάτες ή/και μέλη του προσωπικού του καταστήματος ή να αναφέρει περιστατικά έκνομων ενεργειών ή άλλα περιστατικά με πρωταγωνιστές μέλη του προσωπικού ή πελάτες του καταστήματος, που δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ονομαστικές αναφορές σε άτομα που έχουν επαγγελματική σχέση με το κατάστημα ή σε άλλα πρόσωπα που επισκέφθηκαν το κατάστημα κατά τον ίδιο χρόνο με την επίσκεψη του χρήστη που συντάσσει την κριτική.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται δεκτές κριτικές ή συγκεκριμένα τμήματα κριτικών που δεν εμπεριέχουν κάποιο ουσιώδες και συγκεκριμένο σχόλιο για το φαγητό στο συγκεκριμένο κατάστημα ή που αναφέρουν μόνο γενικά στοιχεία για το κατάστημα ή/και είναι πολύ μικρής έκτασης, που περιέχουν μη ευπρεπείς εκφράσεις ή/και εκφράσεις με ειρωνικές αναφορές προς το προσωπικό του καταστήματος, που έχουν γραφτεί με οποιοδήποτε άλλον σκοπό πέραν της περιγραφής και του σχολιασμού της εμπειρίας του χρήστη σχετικά με το φαγητό στο εν λόγω κατάστημα ή/και αναφέρονται σε άλλα καταστήματα ή/και αναφέρουν οτι ο συντάκτης δεν έφαγε κατά την επίσκεψή του, που γράφονται ή περιέχουν αναφορές με στόχο να σχολιάσουν ή να απαντήσουν στην κριτική κάποιου άλλου χρήστη ή έχουν στόχο να προκαλέσουν την απάντησή του ή περιέχουν παραπομπές σε άλλες κριτικές, που αναφέρουν οτι ο συντάκτης της κριτικής δεν έχει επισκεφθεί το κατάστημα ή το έχει επισκεφθεί προ πολλών ετών ή δεν έχει φάει στο κατάστημα, που παρουσιάζουν σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στο κείμενο και στις βαθμολογίες που το συνοδεύουν ή που κατά την κρίση των διαχειριστών, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τέχνασμα έχουν μοναδικό στόχο την χειραγώγηση της βαθμολογίας του καταστήματος, είτε με θετικό ή με αρνητικό τρόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές κριτικές στις οποίες αναφέρονται λανθασμένες τιμές ή πιάτα ή αντικειμενικά στοιχεία του καταστήματος που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εφ’ όσον αυτό περιέλθει εις γνώσιν των διαχειριστών της ιστοσελίδας, μετά από σχετική ενημέρωση των νόμιμων εκπροσώπων της εκάστοτε επιχείρησης.

Τέλος, όσον αφορά στην ορθογραφία των κριτικών, δεν θα γίνονται δεκτές κριτικές γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ή με greeklish ή που περιέχουν ορθογραφικά λάθη σε συχνότητα που δυσκολεύει ή καθιστά δυσάρεστη την ανάγνωσή τους.

Το ask4food.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέρος κριτικών ή μεμονωμένες κριτικές ή/και να μπλοκάρει τον λογαριασμό κάθε χρηστή που δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω όρους. Στο ίδιο πλαίσιο, το ask4food.gr διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον λογαριασμό κάθε χρήστη που με τις ενέργειές του στην ιστοσελίδα δημιουργεί εσκεμμένα ψευδείς εντυπώσεις σχετικά με οποιοδήποτε από τα συστήματα αξιολόγησης υπάρχουν (εστιατορίων, μεμονωμένων κριτικών ή άλλων χρηστών) ή που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα δημοσίευσης κριτικών για να διαφημίσει άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή προϊόντα.

Σε συνδυασμό με τους παραπάνω περιορισμούς και πρόνοιες, το ask4food.gr ακολουθεί την Πολιτική Ελέγχου Κριτικών με στόχο να προστατεύσει την αξιοπιστία των κριτικών και βαθμολογιών που δημοσιεύονται. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει κριτικές αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εν λόγω διαδικασία.

Επιπλέον, το ask4food.gr έχει σχεδιάσει και χρησιμοποιεί σύνθετα στατιστικά μοντέλα, τόσο για την αξιολόγηση των χρηστών που δημοσιεύουν κριτικές, όσο και για την πιο αξιόπιστη και χρήσιμη αποτύπωση της “κοινής γνώμης” σχετικά με την αξιολόγηση του κάθε εστιατορίου. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει κριτικές αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εν λόγω διαδικασία.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως:

1. Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

2. Απαλλάσσει το δικτυακό τόπο και το φορέα του από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

3. Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

4. Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Όταν έχει διαπιστωθεί οτι κάποιο εστιατόριο λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση ή με ουσιώδεις αλλαγές στο προσωπικό ή στο είδος της κουζίνας, διατηρώντας όμως το ίδιο όνομα και παραμένοντας στον ίδιο χώρο, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν όλες τις παλαιότερες κριτικές προκειμένου να προλάβουν παρανοήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι δυνατό να αφαιρεθεί ένα εστιατόριο από το σύστημα αν παρατηρηθεί – σύμφωνα με το φίλτρο ελέγχου του συστήματος – συνεχής και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια χειραγώγησης της βαθμολογίας του με τρόπο που να υπερβαίνει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τις παρατηρούμενες συνήθεις πρακτικές των χρηστών της ιστοσελίδας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την ανάρτηση κριτικής στο ask4food.gr εγγυάστε ότι το περιεχόμενο αποτελεί δικό σας πνευματικό δημιούργημα και σας ανήκει.

Συγχρόνως, με την ανάρτηση της κριτικής σας παραχωρείτε την διαρκή, ανέκκλητη, άνευ ανταλλάγματος και μεταβιβάσιμη σε τρίτους άδειά σας στο ask4food.gr να παραχωρεί, αναρτά, μεταφράζει, τροποποιεί, αναπαράγει, προβάλλει στο κοινό και εν γένει χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικό ή μη και για οποιονδήποτε σκοπό τις κριτικές σας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την ως άνω παραχώρηση αδείας, σας παρακαλούμε να μην αναρτάτε κριτικές ή άλλο περιεχόμενο στο ask4food.gr. Εν γένει συμφωνείτε ότι οιαδήποτε περιεχόμενο μοιράζεστε μαζί μας θα καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια.

Σε περίπτωση που οι παράνομες ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν την ask4food.gr σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή,ο χρήστης θα κληθεί να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει την ask4food.gr για κάθε ζημία της.

Υπηρεσία ενημέρωσης των χρηστών

Το ask4food.gr έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή και κάθε χρήστης δύναται να αρνηθεί την αποστολή ανάλογων ενημερωτικών μηνυμάτων.

Ασφάλεια, προστασία από ηλεκτρονικούς κινδύνους

Το ask4food.gr εργάζεται για την προστασία των χρηστών του από τους κάθε μορφής κινδύνους του διαδικτύου. Δεδομένης όμως της φύσης του μέσου, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

Το ask4food.gr περιλαμβάνει links προς άλλες ανεξάρτητες ιστοσελίδες τις οποία δεν ελέγχει, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τον τρόπο λειτουργίας τους ή την τήρηση των όρων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από αυτούς τους φορείς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Δικονομικά ζητήματα

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

2. Ο επιχειρηματίας αποδέχεται επίσης την Πολιτική Ελέγχου Κριτικών, η οποία έχει ως εξής:

Πολιτική ελέγχου κριτικών

Ένας προβληματισμός που απασχολεί συχνά τους φίλους του ask4food.gr είναι με ποιο τρόπο προφυλάσσουμε την αξιοπιστία των κριτικών που δημοσιεύονται και γιατί ορισμένες κριτικές αφαιρούνται μετά τη δημοσίευσή τους.

Παρά το γεγονός οτι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των κριτικών επηρεάζεται απ’ αυτή τη διαδικασία ελέγχου, θεωρήσαμε σωστό να καταγράψουμε εδώ τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του συστήματος ελέγχου, το οποίο κάνει το ask4food.gr ακόμα πιο χρήσιμο για τους χιλιάδες χρήστες που το εμπιστεύονται καθημερινά για να επιλέξουν ποιο εστιατόριο θα επισκεφθούν:

Το ask4food.gr χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου των κριτικών. Είναι ένας στατιστικός αλγόριθμος ο οποίος βελτιώνεται και αναπτύσσεται διαρκώς διατηρώντας τον ίδιο στόχο: Να προστατεύσει τόσο τους αναγνώστες της ιστοσελίδας όσο και τα εστιατόρια από μη ειλικρινείς, κακοπροαίρετες ή/και υστερόβουλες κριτικές.

Ενώ οι επιχειρηματίες και το προσωπικό στη συντριπτική πλειοψηφία των εστιατορίων καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ξέρουν οτι αυτό θα μεταφραστεί σε θετικά σχόλια από τους πελάτες τους, υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός που χρησιμοποιεί άλλους τρόπους για να βελτιώσει τις βαθμολογίες και τα σχόλια στα εστιατόριά τους, πχ. γράφοντας κριτικές για τα καταστήματά τους, βάζοντας άλλους να γράψουν ψεύτικες κριτικές ή/και γράφοντας αρνητικές κριτικές για εστιατόρια που ανταγωνίζονται τα δικά τους.

Αυτού του είδους οι πρακτικές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από τους χρήστες/ αναγνώστες του ask4food.gr αλλά ούτε και από τα άλλα καταστήματα. Αν επιτρέπαμε να συμβαίνουν χωρίς έλεγχο, θα υποβάθμιζαν την αξιοπιστία και την χρησιμότητα της ιστοσελίδας τόσο για τους χρήστες όσο και για τα έντιμα εστιατόρια που βασίζονται στην ποιοτική και προσεκτική δουλειά τους ώστε να εκμεταλλεύονται την καλή φήμη που αποκτούν. Είναι πεποίθησή μας οτι κάθε παρόμοια υπηρεσία χωρίς ανάλογο σύστημα ελέγχου είναι ατελής.

Αναγνωρίζουμε οτι το σύστημα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Είναι βέβαιο οτι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χάνονται κριτικές που δεν θα έπρεπε να αφαιρούνται. Δεν είναι ευχάριστο όταν συμβαίνει αλλά είναι το απαραίτητο κόστος που πρέπει να αποδεχθούμε για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία και να μεγιστοποιήσουμε την χρησιμότητα του ask4food.gr, τόσο απέναντι στους χρήστες όσο και απέναντι στα εστιατόρια.

Ενώ αναγνωρίζουμε τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν και εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, έχουμε λόγους να πιστεύουμε οτι πρόκειται ήδη για ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από σχετικές υπηρεσίες διεθνώς.

**Σημείωση: Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το στατιστικό μοντέλο Αξιολόγησης Χρηστών και Εστιατορίων που χρησιμοποιεί το ask4food.gr για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και χρήσιμη αποτύπωση της κοινής γνώμης σχετικά με την αξιολόγηση του κάθε εστιατορίου.

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΥΣΗ

1. Οι παρόντες όροι τροποποιούνται με μονομερή απόφαση του διαχειριστή, ο δε επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τους νέους όρους, πλην όμως μη αποδοχή της τροποποίησης των όρων δίνει το δικαίωμα στο διαχειριστή να διαγράψει το λογαριασμό του επιχειρηματία. Κάθε τροποποίηση θα αποστέλλεται από τον διαχειριστή στον επιχειρηματία. Η μη έγγραφη απόρριψη των νέων όρων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους συνιστά αποδοχή αυτών.

2. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού του επιχειρηματία οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακόμη και αναιτίως, ιδιαίτερα δε εφόσον δεν τηρούνται οι όροι του παρόντος ή των γενικών όρων χρήσης ή της Πολιτικής ελέγχου κριτικών, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

3. Ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή του λογαριασμό του οποιαδήποτε στιγμή εφόσον κάνει χρήση μόνο των δωρεάν δυνατοτήτων αυτού και ο διαχειριστής οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα και να διαγράψει το λογαριασμό. Αντίθετα στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του λογαριασμού που διατίθενται επ’ αμοιβή οφείλει να αιτηθεί τη διαγραφή του λογαριασμό του έναν (1) τουλάχιστον μήνα προ της αιτούμενης διαγραφής του λογαριασμού. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει προπληρώσει την οφειλή του έναντι του διαχειριστή τα ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του έναντι του διαχειριστή οφείλει να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών του μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμία του ενός (1) μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο λογαριασμός διατηρείται εν ενεργεία (εφόσον το επιθυμεί ο διαχειριστής) και οι επ’ αμοιβή δυνατότητες αυτού εξακολουθούν να χρεώνονται.

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.